Odszkodowania

Dbamy o Twoje najcenniejsze dobra.
Twoje życie, rodzinę, majątek, przyszłość....
Zapewniamy godziwe odszkodowania

Zapewniamy wszelkie niezbędne działania prowadzące do prawidłowego przeprowadzenia procesu dochodzenia odszkodowania. Zaczynamy od bezpłatnej analizy dokumentów szkody.

Dla zapewnienia możliwie szybkiego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę proponujemy polubowne dochodzenie roszczeń lub szybkie dopłaty do odszkodowań. Jednocześnie dążymy do zgromadzenia jak największej ilości materiałów na temat okoliczność wystąpienia szkody, jej aktualnych i ewentualnie przyszłych skutków. W przypadku niemożności korzystnego rozwiązania sporu kierujemy sprawy na drogę sądową celem zapewnienia właściwego przebiegu realizacji zadośćuczynienia i uzyskania odpowiedniego odszkodowania


Korzyści dochodzenia odszkodowań

+ Uzyskanie właściwego zadośćuczynienia w odpowiedniej formie (jednorazowa wypłata, renta)
+ Zapewnienie realnej kwoty odszkodowania
+ Zabezpieczenie przed koniecznością ponoszenia wydatków związanych przyszłymi następstwami szkody
+ Rekompensata strat moralnych
+ Zapewnienie płynności finansowej osób poszkodowanych
+ Komfort psychiczny związany ze zmniejszeniem ryzyka następstw szkód pociągających za sobą utratę życia, zdrowia, majątku lub płynności finansowej

Rodzaje odzkodowań

+ Odszkodowania z tytułu utraty życia lub zdrowia
+ Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej
+ Odszkodowania za błędy medyczne
+ Odszkodowania, zadośćuczynienia za niesłuszny areszt
+ Odszkodowania z tytułu wypadków w rolnictwie