Odszkodowania kujawsko-pomorskie,
Dochodzenie roszcze˝ kujawsko-pomorskie
Dop│aty do odszkodowa˝ kujawsko-pomorskie

Regionalny Doradca Klienta: 794 64 34 34
e-mail: odszkodowania@2s.pl

Dbamy o Twoje najcenniejsze dobra.
Twoje ┐ycie, rodzinŕ, maj▒tek, przysz│oŠ....

Zapewniamy wszelkie niezbŕdne dzia│ania prowadz▒ce do prawid│owego przeprowadzenia procesu dochodzenia odszkodowania. Zaczynamy od bezp│atnej analizy dokumentˇw szkody.

Dla zapewnienia mo┐liwie szybkiego zadoŠuczynienia za wyrz▒dzon▒ szkodŕ proponujemy polubowne dochodzenie roszcze˝. JednoczeÂnie d▒┐ymy do zgromadzenia jak najwiŕkszej iloÂci materia│ˇw na temat okolicznoŠ wyst▒pienia szkody, jej aktualnych i ewentualnie przysz│ych skutkˇw. W przypadku niemo┐noÂci korzystnego rozwi▒zania sporu kierujemy sprawy na drogŕ s▒dow▒ celem zapewnienia w│aÂciwego przebiegu realizacji zadoŠuczynienia.


KorzyÂci dochodzenia odszkodowa˝

+ Uzyskanie w│aÂciwego zadoŠuczynienia w odpowiedniej formie (jednorazowa wyp│ata, renta)

+ Zapewnienie realnej kwoty odszkodowania

+ Zabezpieczenie przed koniecznoÂci▒ ponoszenia wydatkˇw zwi▒zanych przysz│ymi nastŕpstwami szkody

+ Rekompensata strat moralnych

+ Zapewnienie p│ynnoÂci finansowej osˇb poszkodowanych

+ Komfort psychiczny zwi▒zany ze zmniejszeniem ryzyka nastŕpstw szkˇd poci▒gaj▒cych za sob▒ utratŕ ┐ycia, zdrowia, maj▒tku lub p│ynnoÂci finansowej

Rodzaje odzkodowa˝

+ Odszkodowania z tytu│u utraty ┐ycia lub zdrowia
+ Odszkodowania za ÂmierŠ osoby bliskiej
+ Odszkodowania za b│ŕdy medyczne
+ Odszkodowania, zadoŠuczynienia za nies│uszny areszt
+ Odszkodowania z tytu│u wypadkˇw w rolnictwie