Odszkodowania świętokrzyskie,
Dochodzenie roszczeń świętokrzyskie
Dopłaty do odszkodowań świętokrzyskie

Regionalny Doradca Klienta: 784 82 82 20
e-mail: odszkodowania@2s.pl

Dbamy o Twoje najcenniejsze dobra.
Twoje życie, rodzinę, majątek, przyszłość....

Zapewniamy wszelkie niezbędne działania prowadzące do prawidłowego przeprowadzenia procesu dochodzenia odszkodowania. Zaczynamy od bezpłatnej analizy dokumentów szkody.

Dla zapewnienia możliwie szybkiego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę proponujemy polubowne dochodzenie roszczeń. Jednocześnie dążymy do zgromadzenia jak największej ilości materiałów na temat okoliczność wystąpienia szkody, jej aktualnych i ewentualnie przyszłych skutków. W przypadku niemożności korzystnego rozwiązania sporu kierujemy sprawy na drogę sądową celem zapewnienia właściwego przebiegu realizacji zadośćuczynienia.


Korzyści dochodzenia odszkodowań

+ Uzyskanie właściwego zadośćuczynienia w odpowiedniej formie (jednorazowa wypłata, renta)

+ Zapewnienie realnej kwoty odszkodowania

+ Zabezpieczenie przed koniecznością ponoszenia wydatków związanych przyszłymi następstwami szkody

+ Rekompensata strat moralnych

+ Zapewnienie płynności finansowej osób poszkodowanych

+ Komfort psychiczny związany ze zmniejszeniem ryzyka następstw szkód pociągających za sobą utratę życia, zdrowia, majątku lub płynności finansowej

Rodzaje odzkodowań

+ Odszkodowania z tytułu utraty życia lub zdrowia
+ Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej
+ Odszkodowania za błędy medyczne
+ Odszkodowania, zadośćuczynienia za niesłuszny areszt
+ Odszkodowania z tytułu wypadków w rolnictwie